facebook twitterbird googleplus reddit

A maximum of 80 characters is way too small. I can’t even fit three lines of son

Original text:
A max of 80 characters is way too small. I can’t even fit three lines of a song.

8 translations later, Bing and Yandex gives us:

A maximum of 80 characters is way too small. I can’t even fit three lines of son

Submitted by anonymous.

Full Translation:

From English: A max of 80 characters is way too small. I can’t even fit three lines of a song.
From English to Swedish (via Yandex): Max 80 tecken är alldeles för liten. Jag kan inte ens passar tre rader av en son
From Swedish to Bulgarian (via Bing): Максимум 80 знака е твърде малък. Аз дори не може да побере три реда на сина
From Bulgarian to Greek (via Yandex): A max of 80 characters is way too small. I can’t even fit three lines of a son
From Greek to Catalan (via Yandex): Un màxim de 80 personatges és massa petita. Ni tan sols puc encaixar tres línies d’un fill
From Catalan to Hebrew (via Yandex): מקסימום של 80 תווים הוא קטן מדי. אני לא יכול אפילו להתאים שלוש שורות של בן
From Hebrew to Arabic (via Yandex): ماكس 80 الأحرف الصغيرة جدا. لا أستطيع حتى تناسب ثلاثة خطوط من ابن
From Arabic to Lithuanian (via Yandex): Max 80 simbolių būdas yra per mažas. Aš negaliu net tilptų trys linijos sūnus
From Lithuanian to Vietnamese (via Bing): Một tối đa là 80 ký tự là cách quá nhỏ. Tôi thậm chí không thể phù hợp với ba dòng của con trai
Back into English (via Yandex): A maximum of 80 characters is way too small. I can’t even fit three lines of son

Comments